MR en GMR:

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie gekozen ouders en drie personeelsleden die bevoegd zijn om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Deze raad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directie en het schoolbestuur. In het MR-reglement is aangegeven voor welke zaken de raad advies- en/of instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school ter inzage. 

De MR-vergaderingen zijn een keer per zes weken en openbaar. De vergaderdata worden in de info aangekondigd. De notulen worden op het publicatiebord in de hal gehangen. Indien ouders een vraag hebben m.b.t. de school, kunnen ze die altijd bij een van de MR-leden kenbaar maken. Mailen kan ook naar: MR@obsde-klimop.nl.

De onderwerpen die de MR bespreekt zijn veelzijdig van aard. Dit kan onder andere gaan over: 
- huisvesting
- (verkeers)veiligheid in en rondom school
- vakantierooster
- schoolgids
- schooltijden
- gezonde school

Oudergeleding:
Angelique Bel
Claudi Verhagen
Esther van Loon

Personeelsgeleding:
Marjan Verspaandonk
Ilone Janssen
Ilse Heijmans

De verkiezingen voor de MR worden dit jaar gehouden tijdens de algemene ouderavond/bedankavond. Ouders die belangstelling hebben voor een MR-lidmaatschap kunnen zich verkiesbaar stellen door een schriftelijke melding bij de secretaris van de MR, Ilone Janssen. 

Een lid van de MR of van school heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR heeft advies- en instemmingsrecht  in beleidszaken die voor de veertien openbare scholen gelden. Ook de Medezeggenschapsraad is aangesloten bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.