Over ons

Wij stellen ons graag even voor

Bij de oprichting van de school in 1984 is voor ‘De Klimop’ gekozen, omdat klimop een sterke, gestaag groeiende plant is, die graag omhoog klimt met vele afzonderlijke bladeren. Onze school groeit geleidelijk, heeft oog voor individuele verschillen en werkt gestaag aan kwaliteitsverbetering.

"‘Een dynamische school in ontwikkeling, waar verschillen inspirerend werken en kinderen zich optimaal ontplooien’."


De missie kan verkort worden uitgewerkt in het A-B-C-model: A: Actief B: Betrokken C: Competent. Deze drie elementen zijn van toepassing op alle geledingen die direct met elkaar samenwerken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind met al zijn talenten. Gezamenlijk creëren we de samenleving van morgen.

Visie op leren

Onze onderwijsvisie vatten we samen in het woord ‘Maatwerk’. Alle kinderen krijgen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses, maximale kansen om zich te ontwikkelen. De kinderen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces. Leerkrachten zetten bewust in op meervoudige intelligentie en op het ‘leren leren’. Er is afwisseling tussen inspanning en ontspanning en waar mogelijk wordt ontwerpend en onderzoekend leren in de lesstof geïntegreerd. Zo blijven leerlingen betrokken en nemen ze geleerde informatie beter op. Er wordt recht gedaan aan de verschillen tussen leerlingen.

Visie op didactiek en leerkrachtrol

In alle groepen wordt d.m.v. het directe instructiemodel effectief instructie gegeven. Op De Klimop worden de gestelde doelen bereikt door opbrengstgericht te werken. Er is afwisseling in de lessen door het hanteren van verschillende werkvormen. Daarbij gebruiken we moderne methoden. De inzet van ICT-middelen neemt een prominente plaats in op De Klimop. Mede hierdoor kunnen we het leeraanbod op niveau afstemmen op onze leerlingen. De leerkrachten hanteren verschillende leerstrategieën die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Onze leerkrachten zijn meer begeleider dan leider in het leerproces. De relatie met ouders is open en gebaseerd op vertrouwen. De kinderen worden positief benaderd en er wordt een vertrouwde en veilige leeromgeving geboden. Door ons ‘maatwerk’ creëren we voor ieder kind kansen, met daarbij ruimte voor spel, fantasie en creativiteitsontwikkeling van de kinderen. De communicatie met onze leerlingen is open en duidelijk. Op De Klimop zijn de leerkrachten goed geschoold en worden hun specialisaties ten behoeve van de gehele schoolpopulatie ingezet.

Visie op schoolklimaat

Uitgangspunt is een goede sfeer, waarin ouders, leerkrachten en leerlingen elkaar met respect en vertrouwen benaderen. De Klimop bevordert de veilige leeromgeving door systematisch te werken met methoden die het sociaal-emotioneel welbevinden bevorderen. De school kent duidelijke schoolregels die zowel met kinderen als ouders maandelijks gecommuniceerd worden. De school is laagdrempelig en de lijnen tussen ouders en school zijn kort. De onderlinge communicatie is open en duidelijk. De leerkrachten benaderen kinderen positief en denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. De school is gehuisvest in een modern schoolgebouw. Door de indeling in drie delen, onderbouw, middenbouw en bovenbouw, is het overzichtelijk en kleinschalig gehouden. De aankleding is warm en uitnodigend. De ruimten zijn netjes en opgeruimd. De school stelt haar ruimten ter beschikking wanneer partners van de Brede School een ruimte nodig hebben, zoals een verpleegkundige van de GGD of een schoolmaatschappelijk werker. Door actief beleid op burgerschap komen school en omgeving meer in contact met elkaar en groeit het wederzijds respect.

OBS De Klimop Reusel

Contact