MR en GMR

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet MedezeggenSchap (WMS) en het reglement van de MR. De MR kan aan het bestuur van de school voorstellen doen met betrekking tot alle zaken die de school aangaan. De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar voor vergadering. Deze data worden in de ouderkalender gepubliceerd. Notulen zijn te vinden op het prikbord in de hal van school.

De Medezeggenschapsraden van de veertien basisscholen waarvoor het Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs de Kempen verantwoordelijkheid draagt, hebben een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ten minste tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen bestuur (RBOB) en de GMR. Zowel de MR als de GMR heeft voor een aantal door het bestuur voorgenomen besluiten m.b.t. de school (scholen) adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Het bestuur moet de MR/GMR tijdig informeren over haar plannen met de school (scholen). 

De medezeggenschapsraad van De Klimop bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel en drie gekozen vertegenwoordigers van de ouders.


Contact met de MR neem je op via het volgende e-mailadres: mrobsdeklimopreusel@rbobdekempen.nl

 

oudervertegenwoordiging

Carolien Antonius
Voorzitter
Yvonne van Herk
Lieke van Schijndel

PERSOneelsvertegenwoordiging

Koos Jansen
Janneke van Gestel
Jessica Molenaar

OBS De Klimop Reusel

Contact